FOTO
Autografando livros na Editora Guanabara, charuto na boca, com Jimmy Chermont e o editor Koogan. © arquivo